Stäng

Protokoll ISPO-S årstämma 21070331

Protokoll – ÅRSSTÄMMA – 20170331

Academicum, Sahlgrenska Akademin

 

1.Mötet öppnas

Gert Uno Larsson förklarar mötet öppnat

2.Val av ordförande för mötet

Gert Uno Larsson väljs.

3.Val av sekreterare för mötet

Louise Klevbo väljs.

4.Val av 2 justeringsmän

Sara Kallin och Jaqueline Siegenthaler

5.Fråga om utlysning av årsmötet

Det fastställs att årsmötet vederbörligen utlysts.

6.Upprättande av röstlängd

Bifogas elektroniskt och i pappersform.

7.Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs och punkter för ”övriga frågor” tas upp.

8.Redovisning och fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse

Ja, Årsredovisning bifogas. Verksamhetsberättelse har skickats per mail till samtliga medlemmar tillsammans med anmodan om betalning av årsavgift.

9.Revisionsberättelse

Göran Andersson redogör för revisionen som har kommit fram till att styrelsen har agerat enligt stadgar. Ekonomin har skötts strukturerat och tydligt.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

11.Fastställande av årsavgifter

Nuvarande är på 850SKr. 70 euro går till ISPO-international.

Årstämman beslutar att inte förändra avgiften.

12.Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen kvarstår.

Ordförande kvarstår.

13.Val av revisorer för ett år

Perove Abelsson går i pension och avgår.

Mötet diskuterade om Göran Andersson skulle kunna hamna i en jävsituation i.o.m ekonomiskt samröre med ISPO-s.

Årsmötet beslutar att utse Yvonne Meyer och Sara Kallin till revisorer.

Val av ledamöter till valberedningen

Sittande omväljs.

Kontakt ska ske mellan styrelsen och valberedningen i januari.

14.Motioner

Inga motioner har lämnats in.

15.Övriga frågor

  • Information om att det finns planer på att ISPO-international tar in betalning elektroniskt. Gert-Uno kommer informera att han har fått information om detta under ISPO World Congress i maj.
  • Frågan om protokollen från styrelsemöten ska läggas på hemsidan togs upp. Årststämman beslutar att lägga ut protokollen från och med årstämman 2017. Nytt ställningstagande tas och utvärdering görs vid årstämman 2018
  • ISPO-S stipendie till bästa studentuppsats skedde inte under 2016. Frågan ställdes om utdelningen av stipendiet ska fortsätta. Styrelsen har förbisett denna uppgift. Styrelsen får i uppdrag att komma överens med ansvariga för examineringen av OI-studenter hur bedömning och urval ska ske. Vidare ska styrelsen diskutera och ev. agera på andra stipendier. Saffran kommer hålla i frågan.
  • Hur ska rekrytering till ISPO-S ske? Mötet diskuterade om hur detta skulle kunna förbättras. Styrelsen kommer ta upp frågan på kommande styrelsemöten.

16.Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat av Gert Uno Larsson.

 

Protokollet skickas till valberedningen samt läggs på hemsidan.

Senaste nyheterna

2020-19-24
COVID-19

https://www.ispoint.org/page/COVID-19

Läs mer
2019-59-20
Amputationskurs 2020

Amputationskurs Inbjudan Härmed bjuder svenska ISPO in till LIPUS-...

Läs mer

Få ut mer och ge mer, med ett medlemskap i ISPO

Varför ska jag bli medlem?

ISPO är en multidisciplinär, internationell och opolitisk organisation, öppen för alla med professionellt intresse inom ortoser och proteser.

Engagera dig