Stäng

Om ISPO-Sverige

STADGAR för ISPO - Sweden 

 

§ 1 ÄNDAMÅL 

ISPO - Sweden är en lokal förening till International Society for Prosthetics and Orthotis (ISPO), underställd ISPOs stadgar, och har till ändamål: 

a) att på det nationella planet verka för de målsättningar, som framgår av ISPOs stadgar artikel 1, 

b) att i enlighet med ISPOs stadgar, artikel 4, utse representanter i International Committee att företräda svenska intressen, 

c) att handlägga medlemsärenden i enlighet med artikel 2.4.3-4 i ISPOs stadgar samt d) att svara för uppbörd av medlemsavgifter till ISPO. 

 

§ 2 ORGANISATION 

Föreningsmöte: Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Styrelse: Föreningens ledning utövas av en styrelse. Denna består av det antal ledamöter som årsmötet beslutar, dock minst fem. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Firmateckning: ISPO-Sweden tecknas av ordförande och kassör var för sig. Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår är 1/1 till 31/12.

 

3 MEDLEMSKAP 

Förpliktelser: Medlem är skyldig att efterkomma ISPO - Swedens stadgar och i stadgeenlig ord¬ning fattade beslut. Medlemsavgift: Medlem erlägger vid inträde i föreningen årsavgift, som beslutats vid årsmöte. Till föreningen erlagda avgifter återbetalas ej. 

 

§ 4 FÖRENINGSMÖTE 

Kallelse: Skriftlig kallelse till föreningsmöte skall sändas ut via styrelsen senast tre veckor före mötesdagen, därest ej särskilda skäl nödvändiggör kortare kallelsetid. Kallelse till ordinarie årsmöte skall sändas ut senast tre veckor före mötesdagen. Om mötet samordnas med och är beroende av detalj-planering av annan konferens, kurs eller dylikt kan exakt tidpunkt och plats för mötet meddelas senare. Ärendeberedning: Varje ärende, med undantag av personval, skall för att kunna avgöras av föreningsmötet, vara förberedda av styrelsen. Röstning: Röstning och beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Protokoll: Vid föreningsmöte skall protokoll föras. Protokollet justeras av mötes-ordföranden och den eller de personer, som vid varje mötestillfälle utses. Protokoll distribueras till samtliga medlemmar. Årsmöte: Ordinarie årsmöte hålles årligen inom nio månader efter verksamhets-årets utgång. Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning iakttagas: 

 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Val av justerare 

4. Upprättande av förteckning över de närvarande 

5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse 

6. Fastställande av dagordning 

7. Redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av årsavgifter 

11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 

12. Val av två revisorer 

13. Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 

14. Motioner 

 

§ 5 STYRELSEN 

Val Ordinarie årsmöte väljer ordförande och av årsmötet beslutat antal övriga ledamöter med en mandatperiod om tre år i taget. Styrelsen ska ha en så allsidig sammansättning som möjligt för att representera medlemmars olika intresseinriktningar. Utomståendes närvaro rätt: Styrelsen äger rätt att utse en eller flera sakkunniga att delta i styrelsens sammanträden. Den som har kallats till sammanträde får, om styrelsen beslutar det, deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. Protokoll: Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Det skall justeras av ordföranden och ytterligare en person, som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollet skall distribueras till medlemmarna. Beslut: Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet styrelseledamöter deltar. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst. Styrelsens åligganden Styrelsen åligger att: 

 

• handha ledningen av föreningens verksamhet i överens¬stäm¬melse med ISPOs stadgar och av föreningsmötet fattade beslut 

• särskilt verka för att föreningens ändamål uppfylls 

• förvalta föreningens tillgångar 

• inom sig utse vice ordförande 

• inom sig utse kassör 

• inom sig utse sekreterare 

• fastställa tid och plats för föreningsmöte 

• årligen utarbeta en verksamhetsberättelse 

• tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och tillsammans med verksamhetsberättelsen ställs till reviso-rernas förfogande i god tid före årsmötet 

• upprätta preliminär föredragningslista samt förbereda ärenden till föreningsmöte 

• förelägga årsmötet förslag till årsavgifter 

 

§ 6 REVISION 

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer som skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper. 

 

§ 7 VALBEREDNING 

Ordinarie årsmöte väljer två ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra en valberedning. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå kandidater till styrelse och revisorer. Förslag till kandidater kan även föreslås av annan än ledamot av valberedningen. Förslaget skall emellertid alltid lämnas till valberedningen eller framföras på ordinarie årsmöte. 

 

§ 8 ÄNDRING AV STADGAR 

Kallelse till föreningsmöte, varvid förslag om ändring av föreningens stadgar skall behandlas, skall utsändas senast tre veckor i förväg, varvid stadgeändringsförslaget med motivering skall bifogas. Ändringar av föreningens stadgar skall fastställas i två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring erfordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten. 

 

§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

Kallelse till föreningsmöte, varvid förslag om föreningen upplösning skall behandlas, skall utsändas senast tre veckor i förväg. I kallelsen skall förslaget motiveras. För beslut avseende föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga medlemmar förenar sig därom eller beslut fattas vid två på varandra följande förenings¬möten. Vid det möte som sist hållits skall beslut ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Om föreningen upplöses skall dess kvarvarande tillgångar deponeras på sådant sätt, att de inom 5 år kan disponeras av återinrättad svensk lokal förening till ISPO. Inträffar ej detta eller saknas förutsättningar, skall medlen överlåtas på annan organisation eller administration, som tjänar ISPO - Swedens syften. 

 

§ 10 Övrigt 

I allt varom ovan ej stadgats gäller ISPOs stadgar. 

 

Revidering av stadgar vid årsstämma 20 April 2018 

 

Ordföranden: 

Gert-Uno Larsson 

 

Justeras: 

Nerrolyn Ramstrand, Sara Kallin